Οι δείκτες pH και EC

Το pH και η EC είναι δυο δείκτες που τους συναντάμε συχνά και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς μας. Οι δύο αυτοί δείκτες μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη χημική σύσταση του εδάφους ή των διάφορων διαλυμάτων που χρησιμοποιούμε στα φυτά μας. Τιμές pH εκτός ορίων μπουρούν να προκαλέσουν αδυναμία πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από τα φυτά, όπως λάθος τιμές EC προκαλούν τροφοπενίες ή τοξικότητες στα φυτά.
Παρακάτω θα αναφερθούμε στον όρο θρεπτικό διάλυμα με τον οποίο αναφερόμαστε στην μίξη που κάνουμε όταν αναμιγνύουμε το νερό που ποτίζουμε με θρεπτικά στοιχεία-λιπάσματα.

pH – Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα

Το pH είναι το μέτρο συγκέντρωσης ιόντων Η+ στο διάλυμα και αναλόγως την τιμή του επηρεάζεται η διαλυτότητα και η διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στη καλλιέργεια.
Οι τιμές που παίρνει το pH κυμαίνονται από 0 έως 14. Αναλόγως την τιμή του pH ένα διάλυμα χαρακτηρίζεται όξινο,ουδέτερο ή αλκαλικό.
Όξινο είναι το διάλυμα του οποίου οι τιμές του pH είναι μικρότερες από <7. Αλκαλικό ονομάζεται ένα διάλυμα του οποίου οι τιμές του pH του είναι μεγαλύτερες από >7.
Όταν το pH=7 το υδατικό διάλυμα χαρακτηρίζεται ουδέτερο.
Όσο πιο μικρό είναι το pH τόσο πιο όξινο είναι το διάλυμα,αντίστοιχα όσο πιο ψηλό είναι τόσο πιο αλκαλικό.
Το pH πρακτικά είναι ο δείκτης που μας δείχνει κατά πόσο μπορούν τα φυτά μας να απορροφήσουν τα θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα γι΄αυτά από το μέσο ανάπτυξης. Κάθε φυτό έχει συγκεκριμένο εύρος κατάλληλου pH, μέσα στο οποίο μπορεί να απορρόφα τα θρεπτικά του συστατικά χωρίς προβλήματα. Όταν το pH είναι πολύ χαμηλό ή πολύ υψηλό τα θρεπτικά στοιχεία κλειδώνουν και δε μπορούν να γίνουν διαθέσιμα από τα φυτά μας.

Τρόποι προσδιορισμού του pH

Η μέτρηση της τιμής του pH γίνεται είτε με ειδικές συσκευές που ονομάζονται pH meters ή χρωματομετρικά με ειδικές ταινίες.
pH meters (παχάμετρα):
Εργαλεία τσέπης που στην άκρη τους έχουν ηλεκτρόδιο.
Τα pH meters δεν είναι βαθμονομημένα όταν τα αγοράζουμε γι΄αυτό πρέπει να εφοδιαστούμε με τα κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα για να τα ρυθμίσουμε. Τα περισσότερα pH meters βαθμονομούνται σε 2 σημεία ανάλογα το εύρος pH που δουλεύουμε. Για παράδειγμα αν δουλεύουμε σε εύρος μέχρι 7 καλιμπράρουμε το pH meter στο 4 και στο 7. Όταν δουλεύουμε σε εύρος ψηλότερο καλιμπράρουμε στη τιμή 7 και στη τιμή 10.
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε έναν συνοπτικό οδηγό χρήσης για τα τα pH meters:

Οδηγίες χρήσης:

Εκτελούμε βαθμονόμηση του οργάνου χρησιμοποιώντας ειδικά ρυθμιστικά διαλύματα . Για συχνές μετρήσεις προτείνεται η βαθμονόμηση να γίνεται σε πιο σύντομα χρονικά διαστήματα. Αναλόγως το είδος του πεχάμετρου η βαθμονόμηση γίνεται διαφορετικά. Στα ηλεκτρονικά πεχάμετρα όπου η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα πιέζοντας ένα κουμπί η διαδικασία είναι η εξής:
Η βαθνομόνηση αυτού του τύπου των μετρητών απαιτούν ένα υγρό βαθμονόμησης (ρυθμιστικό διάλυμα με σταθερή τιμή pH) αναλόγως τον κατασκευαστή. Πολλοί μετρητές βαθμονομούνται σε 2 ή 3 διαφορετικά σημεία για καλύτερα αποτελέσματα. Ελέγχουμε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για να μάθουμε πιο είναι το υγρό που απαιτεί η βαθμονόμηση του. Βαθνομόνηση με διαφορετικό υγρό από το προτεινόμενο θα έχει ως αποτέλεσμα τη λάθος ρύθμιση του μετρητή. Βυθίζουμε το ηλεκτρόδιο στο υγρό βαθμονόμηση, πατάμε το εδικό κουμπί ρύθμισης (συνήθως cal) και το αφήνουμε σε ηρεμία για αρκετό χρόνο έως ότου η ένδειξη σταθεροποιηθεί στην επιθυμητή τιμή. Εαν θέλουμε επαναλαμβάνουμε και σε διαφορετικό σημείο pH, για να έχουμε πιο ακριβείς ενδείξης σε μεγαλύτερο εύρος pH.
Σε αναλογικά πεχάμετρα όπου η ρύθμιση γίνεται μηχανικά γυρνώντας μια βίδα ρύθμισης, η διαδικασία είναι παρόμοια με τη διαφορά οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε ρυθμιστικό διάλυμα θέλουμε, αρκεί να γνωρίζουμε την τιμή του pH του. Αρχικά βυθίζουμε το ηλεκτρόδιο στο υγρό, και προσαρμόζουμε την ένδειξη χρησιμοποιώντας τη βίδα ρύθμισης, μέχρι η αναγραφόμενη τιμή να συμπίπτει με τη τιμή του διαλύματος που χρησιμοποιούμε.
Συντήρηση:
Συνιστάται μετά από κάθε χρήση να ξεπλένουμε καλά το ηλεκτρόδιο με απιονισμένο νερό ή με ειδικό υγρό καθαρισμού.
Αποθηκεύουμε και διατηρούμε το ηλεκτρόδιο σε υγρή κατάσταση, χρησιμοποιώντας ειδικό υγρό αποθήκευσης μετρητών ή υγρό βαθμονόμησης pH buffer 7 ή 4.
Δεν αποθηκεύουμε το ηλεκτρόδιο σε απιονισμένο νερό.
Tip: το νερό της βρύσης που συνήθως ποτίζουμε τα φυτά μας έχει περίπου pH 7-8

EC – Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Το νερό που ποτίζουμε τις καλλιέργειες μας και η περιεκτικότητα του σε άλατα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επιδρά στα φυτά μας.
H γνώση της συνολικής συγκέντρωσης των αλάτων που βρίσκονται διαλυμένα στο νερό βοηθάει να βελτιώσουμε τη παραγωγή μας αλλά και να αποφύγουμε αρνητικές επιδράσεις.
Η ηλεκτρική αγωγιμότητα λοιπόν, αποτελεί το μέτρο της συνολικής συγκέντρωσης όλων των αλάτων στο διάλυμα.
Με την τιμή που μας δείχνει η Ec εκτιμούμε την επάρκεια των θρεπτικών στοιχείων στο διάλυμα μας.
Όσο υψηλότερη είναι η συγκέντρωση αλάτων τόσο μεγαλύτερη και η τιμή της αγωγιμότητας. Ανάλογα τη καλλιέργεια η ηλεκτρική αγωγιμότητα πρέπει να βρίσκεται σε συγκεκριμένα όρια .Στη περίπτωση που η EC δε βρίσκεται στα όρια αυτά παρατηρούνται τροφοπενίες ή φυτοτοξικότητες στα φυτά μας.
Ο προσδιορισμός των τιμών της ηλεκτρικής αγωγιμότητας γίνεται με εξειδικευμένες συσκευές που ονομάζονται EC meters ή TDS meters
Tα EC Meters μετράνε στην κλίμακα EC
Τα TDS Meters μετράνε σε ppm (parts per million)
Και στις 2 περιπτώσεις οι μετρήσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο και οι μετρητές μοιάζουν μεταξύ τους

Καλές μετρήσεις,
Grow it team!

Λίστα Επιθυμιών 0
Δες τη λίστα επιθυμιών Συνεχίστε τις αγορές
Scroll to Top